Algemene Voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden waaronder Eleven55 (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75561549 gevestigd aan de Industrieweg 21 (8263 AB) te Kampen, haar diensten aanbiedt.

Artikel 1. Definities

1.1 Opdrachtnemer: Eleven55.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Eleven55 een overeenkomst sluit tot het leveren van het product.
1.3 Product(en): de door Eleven55 geleverde personalisaties en/of het (bewerkte) textiel.
1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Eleven55 en de Opdrachtgever waarin de specificaties van het product is opgenomen.
1.5 Partij(en): Eleven55 en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Werkingssfeer

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen dan wel offertes, opdrachten en de Overeenkomst tussen Eleven55 en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de voorwaarden van Opdrachtgever, voorafgaand aan de Overeenkomst, uitdrukkelijk en schriftelijk door de directie van Eleven55 zijn aanvaard.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende dan wel vervolgopdrachten tussen Eleven55 en Opdrachtgever.
2.3 Eleven55 heeft het recht om bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel Derden in te schakelen. Verdere afwijkingen van- en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
2.4 Eleven55 is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden twee weken na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op een reeds bestaande Overeenkomst.
Artikel 3. Offerte(s), Aanbieding(en) en Overeenkomst(en)
3.1 Offertes en aanbiedingen van Eleven55 zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.
3.2 Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Eleven55 een opdracht verstrekt, is Eleven55 pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3.3 Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat het aanbod en de bijbehorende voorwaarden door partijen zijn aanvaard.
4.2 Het recht van verrekening en opschorting zijn uitgesloten als de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Artikel 5. Uitsluiting herroeppingsrecht

5.1 Een Product dat de Opdrachtgever bij ons besteld is altijd op maat gemaakt en gepersonaliseerd. Het herroepingsrecht is om die reden uitgesloten.

Artikel 6. Annulering

6.1 De Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Eleven55met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Eleven55ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen:
– de door Eleven55 geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Eleven55 reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

Artikel 7. Prijs

7.1 Alle opgegeven prijzen zijn Inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de overheid opgelegde heffingen.
7.2 De prijs die Eleven55 voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
7.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
7.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaande aan de overeenkomst een of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud
hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productiemethoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.
7.5 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een in de grafische industrie als redelijk beschouwd bedrag.

Artikel 8. Prijswijzigingen

8.1 Eleven55 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
8.2 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Eleven55 tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
8.3 Eleven55 is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de Opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties
aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Eleven55 zal binnen de grenzen
van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

Artikel 9. Betalingstermijn

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen (indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf). De betaling dient evenwel contant bij aflevering plaats te vinden indien de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij niet tijdige betaling als even bedoeld is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Eleven55 is vereist.
9.2 Eleven55 is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de
gehele levering gemaakte kosten zoals die van zetwerk, litho’s en proeven.
9.3 De Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Eleven55zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Eleven55te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Eleven55daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Eleven55tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
9.4 Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag vanaf de factuurdatum over dit bedrag de wettelijke handelsrente, of zo van toepassing, de wettelijke rente, verschuldigd. Eleven55is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.
9.5 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100,-.

Artikel 10. Wijze van levering; eigendomsvoorbehoud

10.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering ter plaatse waar Eleven55 zijn bedrijf uitoefent.
10.2 Eleven55 is niet gehouden de vervaardigde zaken in gedeelten af te leveren.
10.3 De Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Eleven55 te leveren zaken. De Opdrachtgever zal ook zonder
daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van Eleven55bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
10.4 Iedere levering van zaken door Eleven55 aan de Opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de Opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van enige overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
10.5 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De Opdrachtgever draagt steeds het
risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel. Het aannemen van zaken van Eleven55 door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
10.6 Eleven55 is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 11. Termijn van levering

11.1 Een door Eleven55 opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Eleven55 is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.
11.2 De binding van Eleven55 aan een overeengekomen uiterste termijn van levering vervalt indien de Opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst of het bepaalde in lid 1 van artikel 12 van deze voorwaarden niet nakomt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het geringe oponthoud Eleven55 in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door hem
planmatig in de tijd vastgestelde inzet van productiecapaciteit.
11.3 De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Eleven55 gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Eleven55 mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Eleven55, het voorkomen van gebrekkige toeleveringen als bedoeld in lid 2 van artikel 6 en door het in achtnemen van het bepaalde in lid 1 van artikel 12 en de leden 1 en 2 van artikel 18 van deze leveringsvoorwaarden.
11.4 Bij niet-naleving door de Opdrachtgever van het in het vorige lid van dit artikel en het in lid 3 van artikel 7 bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is
de Opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Eleven55 nodig is. Eleven55 is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de Opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Eleven55 de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

Artikel 12. Onderzoek bij aflevering

12.1 De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Eleven55de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Eleven55 er terstond schriftelijk
van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De Opdrachtgever dient het even bedoeld onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
12.2 Eleven55 is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
12.3 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te
doen.
12.4 Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ook voor een zorgvuldig en alert Opdrachtgever als onaanvaardbaar kort
moet worden beschouwd, zal deze termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Eleven55 voor de Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk is.
12.5 De prestatie van Eleven55 geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
12.5 De prestatie van Eleven55 geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

Artikel 13: Inhoud en wijziging overeenkomst

13.1 De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Eleven55niet, niet juist, niet tijdig of
onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, de fax en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 14. Zet-, druk- of andere proeven

14.1 De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Eleven55 ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met
bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Eleven55 terug te zenden.
14.2 Goedkeuring van de proeven door de Opdrachtgever geldt als erkenning dat Eleven55 de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
14.3 Eleven55 is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
14.4 Elke op verzoek van de Opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 15. Afwijkingen

15.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen
voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
15.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking
genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
15.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
15.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10% van de overeengekomen oplage.

Artikel 16. Auteursrechten etc.

16.1 De Opdrachtgever garandeert Eleven55, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de Opdrachtgever ontvangen zaken
zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden
kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De Opdrachtgever vrijwaart Eleven55 zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
16.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Eleven55 bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Eleven55 door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Eleven55 de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
16.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Eleven55 steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.

Artikel 17. Overmacht

17.1 Tekortkomingen van Eleven55 in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
17.2 Tekortkomingen van Eleven55 in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer,  stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke  materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Eleven55 toe te rekenen en geven de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 18. Aansprakelijkheid

18.1 De aansprakelijkheid van Eleven55 uit hoofde van de overeenkomst met Opdrachtgever is beperkt tot vergoeding van de directe schade ongeacht de reden voor aansprakelijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
18.1 Onder directe schade wordt alleen verstaan:

  1. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  2. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  3. Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin
    van de Overeenkomst;
  4. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Eleven55 te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

18.2 Eleven55 is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
18.3 Eleven55 is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
18.4 Eleven55 is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de Opdrachtgever ontvangen en door Eleven55 te bedrukken, te bewerken of te verwerken materiaal of producten,
indien de Opdrachtgever Eleven55 niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van deze materialen of producten en deugdelijke
informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
18.5 Indien Eleven55 terzake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt
gesteld, zal de Opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en Eleven55 alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
18.6 Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 19. Duurzaamheid

19.1 Bij Eleven55 is duurzaamheid de standaard. Daarom maakt Eleven55 gebruik van producten die worden geproduceerd in verantwoord beheerde bossen en biologische plantages. Daarnaast
voldoet de kleding van Eleven55 aan de juiste keurmerken zoals GOTS (Global Organic Textile Standard), Fairtrade cotton en BCI (Better Cotton Initiative). Verder streeft Eleven55 na dat Print on Demand zoals uitgevoerd wordt door Eleven55 zoveel mogelijk duurzaam is.

Artikel 20. Varia

20.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Eleven55 aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
20.2 Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
20.3 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het
arrondissement waar Eleven55 is gevestigd.